Bij JIJ & IK was privacy erg belangrijk en de praktijk voldeed dan ook aan de AVG, Europese wetgeving op gebied van privacy, die per 25 mei 2018 waren ingegaan. Ik ging zorgvuldig en vertrouwelijk om met de gegevens die aan de praktijk verstrekt werden.

In deze privacy verklaring kan je lezen welke persoonsgegevens werden verzameld, voor welke doeleinden dit gebeurde, met wie je gegevens gedeeld werden, hoe lang je gegevens bewaard worden en wat gedaan wordt om je persoonsgegevens te beschermen. Ook kan je lezen welke rechten je zelf hebt om je persoonsgegevens in te zien en te wijzigen indien gewenst.

Als je gebruik wilde maken van de diensten van JIJ & IK, ging je akkoord met deze Privacy-verklaring

Privacy-verklaring praktijk JIJ & IK

Praktijk JIJ & IK, gevestigd Boshovenstraat 18 te Arnhem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56058497, vindt bescherming van je persoonsgegevens erg belangrijk.

Je persoonsgegevens werden alleen verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor je deze had verstrekt, dus met als doel uitvoeren van psychologische behandeling. Alleen de persoonsgegevens die minimaal nodig zijn voor deze doeleinden werden verwerkt, en er werden dus niet meer persoonsgegevens gevraagd en verwerkt dan noodzakelijk. Ook zijn er passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Er worden en werden geen persoonsgegevens zonder je uitdrukkelijke toestemming doorgegeven aan derden.

Deze privacy-verklaring legt uit hoe JIJ & IK met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omging, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Toepassing
De privacy-verklaring is van toepassing op natuurlijke personen van wie persoonsgegevens verwerkt worden. Bij JIJ & IK ging het om cliënten, die de praktijk bezochten, ofwel personen die de praktijkwebsite www.jij-ik.nl bezoeken.

Verwerking van persoonsgegevens
Praktijk JIJ & IK verwerkte persoonsgegevens die door de cliënten zelf in gesprek, telefonisch, op schrift of per email werden verstrekt. Of die met toestemming van de cliënt werden opgevraagd bij andere hulpverlening of verwijzers. Persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) werden alleen verwerkt met toestemming van de ouders, verzorgers of wettelijk vertegenwoordigers.

Het ging om de volgende persoonsgegevens:
– Voor- en achternaam kind
– geslacht kind
– geboortedatum kind
– BSN kind
– Woonadres kind
– Voor- en achternaam ouders/verzorgers/wettelijk vertegenwoordigers
– Telefoonnummer en emailadres ouders/verzorgers/wettelijk
vertegenwoordigers
– Telefoonnummer en emailadres jongere 12 jaar en ouder
– Bankrekeningnummer één van de ouders/verzorgers/wettelijk
vertegenwoordigers indien kosten voor de dienstverlening zelf betaald
worden of er aanvullende kosten zijn.

Op de website van JIJ & IK werden minimale persoonsgegevens (alleen voor- en achternaam) opgevraagd middels een aanmeldformulier, dat via een beveiligde verbinding (HTTPS) verstuurd werden naar de praktijk. Verder werden er geen persoonsgegevens opgevraagd of opgeslagen op de website.

Doeleinden verwerking
Praktijk JIJ & IK verwerkte persoonsgegevens voor het uitvoeren van psychologisch behandeling volgens overeengekomen behandelplan en voor het declareren van verrichte werkzaamheden aan derden (gemeentes binnen Regio Centraal Gelderland).

Rechtsgrond
Praktijk JIJ & IK verwerkte persoonsgegevens op basis van toestemming van de cliënt. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken. Er is een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of BSN te registreren, waaraan JIJ & IK zich hield en houdt. Ook is er een wettelijke verplichting persoonsgegevens te delen als het gaat om een politie-onderzoek, waarbij politie verzoekt om persoonsgegevens, of opvraag van gegevens door CBS.

Verwerkers
Praktijk JIJ & IK heeft verwerkersovereenkomsten met ProSoftware voor het verwerken van persoonsgegevens en het doen van declaraties middels het software-programma ZorgAdmin, met VNG app voor doen van declaraties vallend onder de WMO, met VECOZO en Zorgportaal voor het berichtenverkeer (o.a. beschikkingen, declaraties) Deze partijen voldoen aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. JIJ & IK geeft geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten.

Beveiliging
Bij praktijk JIJ & IK werd gewerkt met een beveiligd mailsysteem wanneer er berichten met persoonsgegevens en/of behandelinhoudelijke informatie verstuurd werden. Dit gebeurde met behulp van ZIVVER. Vertrouwelijke informatie werd op deze manier versleuteld verstuurd, zodat niemand anders behalve de verzender en de ontvanger het bericht konden openen en lezen. Zivver voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. De website www.jij-ik.nl werkt met een beveiligde verbinding (HTTPS) waardoor gegevens en data welke uitgewisseld worden tussen bezoekers en de website versleuteld zijn.

Persoonsgegevens delen met derden
Praktijk JIJ & IK deelt geen persoonsgegevens met derden zonder toestemming van de cliënt. Ook niet met de verwijzer of andere betrokken hulpverlening.

Bewaren van gegevens
Praktijk JIJ & IK bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en hanteert daarbij de wettelijk vastgestelde bewaartermijnen. Voor medisch elektronisch patiëntendossier is dit 15 jaar na het afsluiten van behandeltraject, en voor financieel administratieve gegevens is dit 7 jaar na vastlegging van deze gegevens.

Wijzigingen privacy-verklaring
Praktijk JIJ & IK kan deze privacy-verklaring altijd wijzigen. De actuele versie staat op de website van de praktijk. 

Rechten, vragen en klachten
Mocht je eigen persoonsgegevens willen inzien, wijzigen, verwijderen, of de verwerking ervan aanpassen, dan kan dit ten alle tijden. Ook als je vragen of klachten hebt over de verwerking van persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met Praktijk JIJ & IK. Als wij er samen niet uitkomen, kan je je ook wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op gebied van privacybescherming.

Vragen
Als je naar aanleiding van de privacy-verklaring nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met me op!